Personal Data Protection Act
Privacy Center
แนวปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับปรับปรุงปี 2564) >
บทที่ 4 ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากลุ่มธุรกิจท่าเรือและทรัพย์สิน

แนวปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
(ฉบับปรับปรุงปี 2564) ลงวันที่ 1 เมษายน 2564


บทที่ 4
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากลุ่มธุรกิจท่าเรือและทรัพย์สิน
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านประเภทดังต่อไปนี้
1)
ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ตำแหน่ง สัญชาติ อายุ ตำแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สิน รวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ศาสนา เชื้อชาติ และข้อมูลสุขภาพ ซึ่ง บริษัทฯ ได้รับความยินยอมตามกฎหมายจากท่าน หรือมีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้
2)
ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล
3)
ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร ข้อมูลการทำธุรกรรม อัตราค่าเช่า หรือหลักทรัพย์ประกัน
4)
ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ต่าง ๆ ของ บริษัทฯ การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด การบันทึกเสียงสนทนาจากการประชุมต่าง ๆ
อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวบและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ ประสงค์ใช้งานเว็บไซต์ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ รวมถึงต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านแก่ บริษัทฯ ขอให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้อนุบาลตามกฎหมายของท่านเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวในนามของท่าน และให้ความยินยอมแก่ บริษัทฯ ในการดำเนินการดังกล่าวได้ หาก บริษัทฯ พบว่าได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยท่านไม่ได้รับความยินยอมตามกฎหมายจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้อนุบาล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ขอปฏิเสธในการดำเนินการใด ๆ ตามคำขอของท่าน และจะลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทันที เว้นแต่ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นที่ยกเว้นการขอความยินยอมได้
4.2 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราโดยตรง เช่น การให้ข้อมูลของท่านแก่ บริษัทฯ ผ่านการลงทะเบียนในระบบสารสนเทศของ บริษัทฯ การแลกเปลี่ยนนามบัตร การร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของ บริษัทฯ เป็นต้น รวมถึง บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ตัวแทนขายในกลุ่มธุรกิจอื่นของ บริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบริษัทในกลุ่มในเครือของ บริษัทฯ ลูกค้าหรือตัวแทนของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้แนะนำ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือตัวแทนอื่นที่ให้ข้อมูลด้านการลงทุนในทรัพย์สินแก่นักลงทุน เป็นต้น
4.3 วัตถุประสงค์การเก็บรวมรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมาย
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
1)
ฐานการปฏิบัติตามสัญญา: เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการตามคำขอของท่าน และเพื่อการติดต่อในฐานะที่ท่านสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บริษัทฯ ติดต่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ตามที่ท่านร้องขอ พิจารณาหรือเข้าทำสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าที่ดินทรัพย์สินระหว่างกัน รวมถึงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินหรือการชำระหรือรับชำระเงินจากท่าน
2)
ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย: เพื่อความจำเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักฐานในการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามคำสั่งของศาลหรือตามคำสั่งของหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย
3)
ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: โดยคำนึงถึงความได้สัดส่วนและความคาดหมายของท่าน โดยประโยชน์ที่ได้มีความสมดุลกับสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ก)
เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมหรือนิติกรรมสัญญา
ข)
เพื่อการตรวจสอบจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสืบสวน สอบสวน การตรวจสอบ การขอคำปรึกษา เกี่ยวกับการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการพิสูจน์ในกระบวนการทางกฎหมาย โดยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ผู้ตรวจสอบบัญชี รวมถึงที่ปรึกษาอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ค)
เพื่อการบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบและกำกับภายใน และการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ถือหุ้นหลัก เพื่อการตรวจสอบภายในและป้องกันการกระทำผิด หรือการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย
ง)
เพื่อการวิเคราะห์ หรือประเมิน ปรับปรุง วางแผน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
จ)
เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่จากการบันทึกภาพด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
4)
ฐานความยินยอม: บริษัทฯ จะดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน
ก)
การแจ้งข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจและเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ทางช่องทางที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้
ข)
เพื่อสำรวจความพึงพอใจของท่านผ่านการตอบแบบสอบถามจากผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการของ บริษัทฯ
ค)
เมื่อได้รับความยินยอมตามกฎหมายจากท่าน เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลศาสนา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวอื่น ๆ ที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อการยืนยันตัวตน และเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของท่านระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมกับ บริษัทฯ
4.4 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ ได้แจ้งท่านโดยชอบแล้ว และหรือได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีความจำเป็นต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ บริษัทฯ กำหนด
นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี การขอคำปรึกษาทางกฎหมาย การตรวจสอบ การประเมิน การดำเนินคดี และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ