Personal Data Protection Act
Privacy Center
แนวปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับปรับปรุงปี 2564) >
บทที่ 7 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ

แนวปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
(ฉบับปรับปรุงปี 2564) ลงวันที่ 1 เมษายน 2564


บทที่ 7
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ
นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้าและคู่สัญญาตามที่กล่าวในนโยบายนี้แล้ว บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้มาติดต่อ หรือผู้ที่เข้ามาในบริเวณรับผิดชอบของ บริษัทฯ รวมถึงท่านอาจเป็นบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้อันเนื่องมาจากการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ การดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ท่านอาจเป็นลูกค้าประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ในนโยบายนี้ด้วย เป็นต้น
7.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ในกรณีที่ท่านเป็นผู้มาติดต่อ หรือเป็นผู้ที่เข้ามาในบริเวณรับผิดชอบของ บริษัทฯข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านประเภทดังต่อไปนี้
1)
ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เพศ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน อายุ วุฒิการศึกษา ภาพถ่าย
2)
ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล
3)
ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น เลขที่ใบอนุญาตขับขี่ เลขที่ใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงาน เลขทะเบียนรถ รายละเอียดขนาดบรรทุกของรถ รายละเอียดของเจ้าของรถ รายละเอียดของผู้รับเหมา ข้อมูลจากการบันทึกภาพกล้องวงจรปิด
อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ประสงค์เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน หากในกรณีที่ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่าน บริษัทฯ จะลบข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวที่ปรากฏในบัตรดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่านหรือได้แจ้งท่านแล้ว หรือสามารถอ้างฐานทางกฎหมายอื่นเพื่อเป็นข้อยกเว้นที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมโดยจากท่าน
ในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคม หรือ กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่ง บริษัทฯ จัดทำขึ้น หรือมีส่วนร่วม รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมหรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือจาก บริษัทฯ หรือ เป็นลูกค้าประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ในนโยบายนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านประเภทดังต่อไปนี้
1)
ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน อายุ อาชีพ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ชื่อหน่วยงานหรือสังกัด สถานที่ทำงาน สถานศึกษา
2)
ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลใบหน้าสำหรับใช้ในระบบการจดจำใบหน้า (Face Recognition) (ถ้ามี) ลายนิ้วมือ ศาสนา เชื้อชาติ ข้อมูลสุขภาพ รายละเอียดโรคและประวัติการรักษาพยาบาล การรักษาทางการแพทย์ และข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความพิการ ซึ่ง บริษัทฯได้รับความยินยอมตามกฎหมายจากท่าน หรือมีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้
3)
ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล
4)
ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร รายได้ เงินสนับสนุน รายละเอียดการให้-รับทุนการศึกษา รายละเอียดค่าตอบแทนการจ้างงาน
5)
ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ผลงานของท่าน รายละเอียดผู้ดูแลคนพิการ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ภายในต่าง ๆ ของ บริษัทฯ การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด การบันทึกภาพนิ่งและภาพวีดีโอในกิจกรรมที่จัดขึ้น การบันทึกเสียงสนทนาจากการประชุมต่าง ๆ
อนึ่ง ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ บริษัทฯ จะขอให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้อนุบาลตามกฎหมายของท่านเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวในนามของท่าน และให้ความยินยอมแก่ บริษัทฯ ในการดำเนินการดังกล่าวได้
หาก บริษัทฯ พบว่าได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยท่านไม่ได้รับความยินยอมตามกฎหมายจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้อนุบาล บริษัทฯ ขอปฏิเสธในการดำเนินการใด ๆ ตามคำขอของท่าน และจะลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นที่ยกเว้นการขอความยินยอมได้
7.2 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราโดยตรง เช่น การลงทะเบียน การสมัคร การเข้าอบรม การติดต่อเพื่อเข้า-ออกสถานที่ การแลกบัตรเพื่อเข้าสถานที่หรืออาคาร การเข้าร่วมกิจกรรม การติดต่อขอรับบริการหรือการสนับสนุนช่วยเหลือ รวมถึง บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านมูลนิธิหรือสมาคมหรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร สถานศึกษา หรือหน่วยงานราชการที่ต้องการการสนับสนุน หรือจากบุคคลอื่นที่เป็นผู้แนะนำท่านแก่ บริษัทฯ เป็นต้น
7.3 วัตถุประสงค์การเก็บรวมรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมาย
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
1)
ฐานการปฏิบัติตามสัญญา: เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาหรือดำเนินการตามคำร้องขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา เพื่อดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
ก)
เพื่อติดต่อซื้อขาย หรือรับหรือให้บริการ
ข)
เพื่อจัดการอบรมทำบัตรอนุญาตเข้า-ออกภายในบริเวณที่ บริษัทฯ การทำบัตรอนุญาตให้จอดรถ การติดตามและตรวจสอบเวลาการทำงานของผู้รับเหมา
ค)
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และพิจารณาเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือตามคำร้องขอ การรับทุนการศึกษา
2)
ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย: เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
ก)
เพื่อความจำเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือสอบยันข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันการทุจริตในการใช้สิทธิหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักฐานในการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
ข)
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงาน หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์
ค)
เพื่อสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย หรือการคุ้มครองทางสังคม
ง)
เพื่อเปิดเผยและรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานที่กฎหมายกำหนด
3)
ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: โดยคำนึงถึงความได้สัดส่วนและความคาดหมายของท่าน โดยประโยชน์ที่ได้มีความสมดุลกับสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ก)
เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่จากการบันทึกภาพด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และการแลกบัตรเข้าออกสถานที่หรืออาคาร และเพื่อป้องกันเหตุอันตรายหรือเหตุฉุกเฉินภายในบริเวณเพื่อเปิดเผยและรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานที่กฎหมายกำหนด
ข)
เพื่อการตรวจสอบจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสืบสวน สอบสวน การขอคำปรึกษา เกี่ยวกับการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการพิสูจน์หรือใช้เป็นหลักฐานในกระบวนการทางกฎหมาย
ค)
เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนหรือยืนยันคุณสมบัติ
ง)
เพื่อแสดงภาพถ่ายกิจกรรมหรือบรรยากาศกิจกรรมหรือโครงการที่ บริษัทฯ ดำเนินการหรือสนับสนุน
จ)
เพื่อวิเคราะห์ทัศนคติส่วนบุคคลของคนในชุมชนผ่านการสังเกตพฤติกรรม เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธ์
4)
ฐานความยินยอม: เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลศาสนา ความพิการ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวอื่น ๆ ที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อการยืนยันตัวตน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานหรือจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน
7.4 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีความจำเป็นต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม หรือโครงการ การให้บริการแก่ชุมชน การตรวจสอบบัญชี การขอคำปรึกษาทางกฎหมาย การตรวจสอบ การประเมิน และการดำเนินคดี และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น